algemene vooraarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Iris van Meijl: de eenmanszaak Iris van Meijl, gevestigd te Someren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69034179. Iris van Meijl is een handelsnaam van Iris van Meijl fotografie. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten die gesloten worden via de website www.irisvanmeijlcursussen.nl.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Iris van Meijl een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Iris van Meijl voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als business coach geven van advies en coaching met betrekking tot een business-strategie, het maken van een plan van aanpak en draaiboek en eventueel uitvoering van het plan van aanpak, het bouwen van websites/leeromgevingen, het geven van strategisch marketingadvies en het maken van fotoreportages. Tevens het geven van 1:1 coachingsessies, livedagen, het organiseren van een business retreat, online masterclasses en workshops.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Iris van Meijl en klant krachtens welke Iris van Meijl de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Iris van Meijl worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.9. Website: www.irisvanmeijl.nl, www.irisvanmeijlcursussen.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Iris van Meijl gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door een akkoord via de e-mail en/of een bestelling via de website te plaatsen, en expliciet akkoord te geven, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan.
2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd die door Iris van Meijl zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.
2.6. Iris van Meijl mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten.
2.7. Als Iris van Meijl de algemene voorwaarden wijzigt, zal Iris van Meijl de klant hiervan zowel per e-mail als ook via een eventueel online account van de klant op de hoogte stellen.
2.8. In geval van een wijziging van de algemene voorwaarden mag de klant de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden geldig worden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden.
2.9. Iris van Meijl en de klant zullen in overleg een nieuwe bepaling opstellen om de ongeldig verklaarde bepaling te vervangen. Hierbij moet het doel en de strekking van de ongeldig verklaarde bepaling in het achterhoofd worden gehouden.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Als een aanbod van Iris van Meijl een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die 14 dagen accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid.
3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag Iris van Meijl het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.
3.3. Iris van Meijl geeft in het aanbod aan welke dienst, welk product of gekozen pakket wordt aangeboden, welk tarief hiervoor wordt gehanteerd en/of het gebruikelijke uurtarief met een geschat aantal uren.
Eventuele bijkomende kosten, waaronder reiskosten á €0,50 ex btw per kilometer en/of reistijd worden tevens vermeld. Aan een schatting qua uren kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag Iris van Meijl de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.
3.5. Het aanbod en/of de speciale actie geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
3.7. Iris van Meijl mag een aanbetaling van 50% van het overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen. De werkzaamheden en/of coachingsessies zullen pas starten nadat de betaling is voldaan. Tenzij anders overeengekomen, wordt het restantbedrag in één termijn aan de klant gefactureerd.
3.8. Iris van Meijl mag de tarieven tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Als de klant een abonnement of overeenkomst voor onbepaalde tijd met Iris van Meijl heeft gesloten, en Iris van Meijl de tarieven verhoogt met een percentage gelijk aan de stijging van de dienstenprijsindex die is vastgesteld door het CBS, kan de klant de overeenkomst niet tussentijds ontbinden.
3.10. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en mag als zodanig in rekening worden gebracht.
3.11. Iris van Meijl kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.12. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van 1 correctieronde feedback aan Iris van Meijl door te geven, tenzij anders overeengekomen. Feedback kan binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan Iris van Meijl.
3.13. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 7 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra correctieronde verzoekt, zal door Iris van Meijl meerwerk aan de klant worden doorberekend. Feedback die leidt tot verandering van de opdracht zal ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Iris van Meijl.
3.15. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken, sessies en/of besprekingen. Niet tijdig ingeplande afspraken, sessies en/of besprekingen komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.
3.14. In uitzondering op artikel 3.15 kan, tenzij anders overeengekomen, het traject enkel met maximaal 2 weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest dan wel met vakantie is geweest.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST, MEERWERK, ONTBINDEN EN ANNULEREN
4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant akkoord via de e-mail stuurt of een bestelling via de website plaatst.
Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Iris van Meijl en de klant zijn geaccepteerd.
4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal Iris van Meijl binnen de afgesproken termijn starten met de werkzaamheden. Als de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt Iris van Meijl de acceptatie van het aanbod. Zolang Iris van Meijl de acceptatie niet heeft bevestigd, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
4.3. Iris van Meijl mag bepaalde werkzaamheden uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld dient te worden.
4.4. Als Iris van Meijl door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag Iris van Meijl de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening brengen.
4.5. Wanneer door meerwerk het tijdstip van (af)levering wijzigt, stelt Iris van Meijl de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
4.6. Als de klant een overeenkomst tussentijds wil ontbinden is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding te betalen voor de al uitgevoerde werkzaamheden met een minimum van 50% van het overeengekomen tarief. Eventueel vermeerderd met 20% voor datgene wat nog open staat.
4.7. Wanneer de klant een overeenkomst voor aanvang van de werkzaamheden wil annuleren is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het overeengekomen tarief.
4.8. In aanvulling op artikel 4.6 en 4.7 is de klant in ieder geval verplicht om geleden verlies, gederfde winst en in ieder geval de kosten voor ingekochte materialen en/of ingehuurde derden te vergoeden.
4.9. Indien de klant een overeenkomst tot het volgen van een online cursus annuleert na aankoop of aanvang van deze cursus, zal er geen restitutie plaatsvinden.
4.10. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1. Iedere overeenkomst tussen Iris van Meijl en de klant is een inspanningsverplichting waarbij Iris van Meijl de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap.
Iris van Meijl kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

5.2. Iris van Meijl zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan Iris van Meijl levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. In sommige gevallen is Iris van Meijl bevoegd een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. Het is de klant niet toegestaan deze naamsvermelding te verwijderen, behalve als anders is overeengekomen.
5.4. In aanvulling op artikel 5.3 is Iris van Meijl ook bevoegd om voor promotionele doeleinden, voor bijvoorbeeld een portfolio of referenties, de gegevens (naam + bedrijfsnaam) van de klant op de website en/of social media kanalen te publiceren. Daarnaast geeft de klant Iris van Meijl toestemming om de gemaakte foto’s ter promotionele doeleinden te gebruiken op de website, social media kanalen en in een portfolio. Indien de klant geen toestemming wenst te geven, dient de klant dit voor of tijdens de fotoreportage aan Iris van Meijl kenbaar te maken.
5.5. De klant is verplicht om alle informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals persoons- en bedrijfsgegevens en informatie over of met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en relevante informatie waar Iris van Meijl om verzoekt, tijdig aan Iris van Meijl beschikbaar te stellen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn. Bovendien moet de klant, indien nodig, beschikken over een geldige gebruikslicentie.
5.6. De klant vrijwaart Iris van Meijl voor aanspraken van derden met betrekking tot de geldige gebruikslicentie uit artikel 5.5.
5.7. Als de klant de gegevens uit artikel 5.5 niet of niet-tijdig aan de klant beschikbaar stelt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Daarnaast mag Iris van Meijl eenzijdig besluiten om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de gegevens door Iris van Meijl zijn ontvangen.
5.8. Iris van Meijl behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de geleverde bestanden zoals deze door Iris van Meijl is opgeleverd.
5.9. Iris van Meijl werkt voor de opdracht voornamelijk online of op haar eigen locatie samen met haar klant. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Iris van Meijl een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
5.10. Iris van Meijl behoudt zich het recht voor om, indien de klant content die discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat aanlevert, de opdracht te weigeren en de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.
5.11. Iris van Meijl is niet aansprakelijk voor fouten en/of gebreken in producten en/of diensten van door of namens de klant ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Iris van Meijl aan de klant zijn geïntroduceerd. De klant dient klachten in verband met de fouten en/of gebreken met de derde partij zelf af te handelen.
ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT
6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.
6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.5. snel aan Iris van Meijl te melden.
6.3. De klant is verplicht om klachten over de door Iris van Meijl geleverde diensten en/of producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen na (op)levering van de werkzaamheden of binnen 30 dagen na afronding van de opdracht, aan Iris van Meijl te melden. Iris van Meijl streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.
6.4. De klant is verplicht Iris van Meijl een redelijk termijn te geven om de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
6.5. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Iris van Meijl van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant moet zelf reservekopieën maken van alle materialen en/of gegevens die Iris van Meijl nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij verlies van deze materialen en/of gegevens is Iris van Meijl niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortkomt.
6.7. Als Iris van Meijl inloggegevens met de klant deelt, dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Iris van Meijl is niet aansprakelijk voor misbruik en/of verlies van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat de klant degene is die inlogt door middel van de met de klant gedeelde inloggegevens.
6.8. Er bestaat geen herroepingsrecht, daar de klant altijd een zakelijke opdrachtgever is.
6.9. De klant is gehouden tot goedkeuring van de door Iris van Meijl gemaakte (website)content. Indien er fouten/onjuistheden staan in de content nadat deze zijn goedgekeurd door de klant, kan Iris van Meijl hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
6.10. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen binnen de gemaakte website en de ingerichte websiteonderdelen zonder voorafgaand overleg met Iris van Meijl. Indien de klant toch zelf, en zonder voorafgaand overleg met Iris van Meijl, wijzigingen aanbrengt is Iris van Meijl niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Iris van Meijl leveringstermijn verschilt per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen.
7.2. De klant moet de benodigde gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 5.5 en eventuele aanvullende gegevens om een juiste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de kick-off sessie aan Iris van Meijl aanleveren, tenzij andere afspraken zijn gemaakt bij bijvoorbeeld spoedopdrachten.

7.3. Genoemde termijnen zijn altijd richtlijnen, deze termijn is nooit definitief. Als de termijn wordt overschreden, betekent dit niet automatisch dat Iris van Meijl in gebreke is.
7.4. Als de levertermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden, kan de klant de overeenkomst alleen ontbinden als Iris van Meijl na een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn de levering alsnog uitvoert en de verplichtingen niet nakomt.
7.5. De klant is verplicht datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Iris van Meijl mogelijk te maken. Hieronder wordt onder andere verstaan het leveren van de gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 7.2.
7.6. Als door toedoen van Iris van Meijl de levering vertraging oploopt door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal Iris van Meijl dit zo snel mogelijk schriftelijk, maar altijd binnen 24 uur, aan de klant meedelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van Iris van Meijl zal, zonder tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Iris van Meijl geleverde diensten en/of producten een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.
8.2. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
8.3. Facturen met betrekking tot losse coaching en/of marketing strategie sessies dienen voldaan te zijn vóór aanvang van de kick off en/of de volgende ingeplande sessie.
8.4. Iris van Meijl biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is Iris van Meijl bevoegd de werkzaamheden uit te stellen tot de betalingsachterstand is ingelopen.
8.5. Indien niet-tijdige betaling drie keer is voorgekomen, kan Iris van Meijl besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen en/of de mogelijkheid tot termijnbetalingen op te heffen en is het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar door Iris van Meijl.
8.6. Als de klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is.
8.7. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- bedragen.
8.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Iris van Meijl onmiddellijk opeisbaar.


8.9. In aanvulling op artikel 8.8 heeft Iris van Meijl het recht de uitvoering van de werkzaamheden of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.10. Alle door Iris van Meijl geleverde producten en/of diensten blijven eigendom van Iris van Meijl totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Iris van Meijl zijn betaald.
8.11. De klant kan bezwaren tegen de door Iris van Meijl verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Iris van Meijl kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Iris van Meijl een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, producten, documentatie en/of materialen berusten bij Iris van Meijl tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, producten, presets, documentatie en/of materialen, te verveelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door Iris van Meijl ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Iris van Meijl tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.3. Iris van Meijl is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die via de klant met Iris van Meijl wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld. Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant Iris van Meijl vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.
9.4. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij Iris van Meijl recht heeft op een vergoeding ter hoogte van minimaal tweemaal de door Iris van Meijl gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.5. De klant krijgt na levering van de website een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik ervan. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren of toepassen van kennis, handelingen en/of adviezen die door Iris van Meijl tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden gegeven en/of verstrekt. Daarnaast erkent de klant dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
10.2. Indien Iris van Meijl op enige wijze aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal het overeengekomen tarief voor de betreffende diensten. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van de door de klant betaalde facturen in de periode dat de schade is ontstaan.
10.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant Iris van Meijl heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant Iris van Meijl een redelijke termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer Iris van Meijl niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geldt het vereiste van een ingebrekestelling niet.
10.4. In aanvulling op artikel 10.2 is Iris van Meijl alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.5. Iris van Meijl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Iris van Meijl of wanneer Iris van Meijl is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
10.6. Iris van Meijl is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals gemiste besparingen, misgelopen winst, kosten voor juridische bijstand, verlies van klanten, herstelkosten, schade door bedrijfsstagnatie en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.5 en 7.2 bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
10.7. De klant vrijwaart Iris van Meijl tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met werkzaamheden die Iris van Meijl in het kader van de overeenkomst heeft verricht.
10.8. Iris van Meijl is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
10.9. Iris van Meijl is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren indien deze discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Iris van Meijl is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.
11.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in artikel 11.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
11.3. Iris van Meijl is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Iris van Meijl geen invloed op kan uitoefenen. Iris van Meijl kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee Iris van Meijl een overeenkomst is aangegaan.
11.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.
12.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.
12.4. In uitzondering op artikel 12.3. kan Iris van Meijl de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat:
• surseance van betaling aan de klant is verleend;
• het faillissement van de klant is uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en terugkerende betalingsproblemen;
• de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;
• de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
• de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van Iris van Meijl negeert;
• er voor Iris van Meijl aanwijzingen en/of (nieuwe) feiten en omstandigheden zijn dat Iris van Meijl zich niet (meer) naar beste kunnen kan inzetten, bijvoorbeeld vanwege een vertrouwensbreuk met de klant, om de werkzaamheden uit te voeren.
12.5. Iris van Meijl zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit
artikel 12.4 het resterende bedrag voor de werkzaamheden aan de klant retourneren maar nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.
12.6. Als Iris van Meijl op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die Iris van Meijl vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 13. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAININGEN, COACHING, CURSUSSEN EN ONLINE LEEROMGEVING IRIS VAN MEIJL
13.1. Zodra de klant het aanbod van Iris van Meijl heeft geaccepteerd, ontstaat er een betalingsverplichting voor de klant, ook wanneer door de klant niet het hele traject of het hele programma wordt gevolgd.
13.2. De kennis die door de klant wordt opgedaan, mag niet worden gekopieerd en mag alleen voor eigen doeleinden gebruikt worden.
13.3. In aanvulling op artikel 13.2 is het de klant niet toegestaan, ongeacht (volledige) deelname of niet, om binnen 12 maanden na afronding van het traject en/of het programma een soortgelijk traject/programma al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Iris van Meijl aan te bieden of te doen geven. Als Iris van Meijl waarneemt dat de klant de content geheel of gedeeltelijk heeft gekopieerd, is het aan de klant om aan te tonen dat dit niet het geval is, en is artikel 9 van toepassing.
13.4. De klant erkent dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant zelf en de manier waarop de klant de opdrachten uitvoert en resultaten binnen het bedrijf implementeert. Iris van Meijl geeft geen enkele garanties voor het behalen van een bepaald resultaat door de klant.
13.5. Indien Iris van Meijl verhinderd is voor een overeengekomen sessie binnen het traject, zal in overleg met de klant de sessie worden verplaatst.
13.6. Iris van Meijl geeft de klant de mogelijkheid, om binnen het traject met een vooraf bepaalde duur, een ingeplande coachingsessie één keer te verplaatsen, mits dit 24 uur voor aanvang van de sessie aan Iris van Meijl wordt gemeld. Indien de klant dit niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Iris van Meijl meldt, de klant zonder afmelding niet aanwezig is voor de sessie of dezelfde sessie voor een tweede keer wenst te verplaatsen, komt de sessie te vervallen. Vervallen of gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald.
13.7. Wanneer de klant een losse coaching- en/of marketingstrategie sessie, wil annuleren, is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding voor de gereserveerde tijd te betalen:
• annulering tot 30 dagen: 50% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
• annulering binnen 30 dagen: 75% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
• annulering binnen 14 dagen voor aanvang of wanneer de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden.
13.8. Iris van Meijl mag, wanneer de klant in termijnen betaalt en de termijnbetaling(en) niet-tijdig heeft gedaan, het recht op deelname aan het traject opschorten tot de betalingsachterstand is ingelopen.
13.9. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de livedagen en/of masterclasses van Iris van Meijl is slechts mogelijk tot 48 uur na aankoop van het ticket. Daarna is de klant gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet. De klant dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang de gegevens van de nieuwe deelnemer aan Iris van Meijl door te geven. Indien mogelijk kan het ticket in overleg met Iris van Meijl ingezet worden voor een andere datum mits deze beschikbaar is.
13.10. Indien Iris van Meijl door onvoldoende aanmeldingen, verhindering van Iris van Meijl of ingehuurde derden en/of overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de livedag, masterclass of live evenement of business retreat te verplaatsen, of op een andere locatie laat plaatsvinden, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de dienst voor de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan of wil zijn, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag, livedagen behorende bij een traject worden niet gerestitueerd. De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangeschaft.
13.11. Als de klant de sfeer binnen het traject, een livedag, business retreat of masterclass/workshop verstoort zijn/haar haar gedrag, dan mag Iris van Meijl de klant de toegang ontzeggen en toekomstige deelname weigeren. Dit heeft geen enkele invloed op door de klant betaalde gelden of betalingsverplichtingen van de klant.

CURSUSSEN EN ONLINE LEEROMGEVING
13.12. Iris van Meijl geeft in het aanbod aan hoe lang de content binnen de online leeromgeving beschikbaar blijft nadat de cursus/het programma is afgelopen. Indien Iris van Meijl toch besluit materiaal (eerder) te verwijderen of te verhuizen, stelt Iris van Meijl de klant hier drie maanden voorafgaand aan de verhuizing of verwijdering van op de hoogte, via het meest recente bekende e-mailadres van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig volgen van de content en eventueel downloaden van bestanden.
13.13. Indien de klant langer toegang wil houden tot de content, kan de klant tegen een meerprijs opnieuw toegang krijgen.
13.14. Iris van Meijl mag de content binnen de cursus /het programma en de online leeromgeving uitbreiden, beperken of aanpassen in verband met kwalitatieve verbeteringen zodra Iris van Meijl dit nodig acht.
13.15. Inloggegevens met betrekking tot de online leeromgeving mogen niet met derden worden gedeeld. Indien Iris van Meijl waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot de online leeromgeving en/of afgeschermde content van Iris van Meijl, is Iris van Meijl gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgaande waarschuwing, te ontzeggen.
13.16. Iris van Meijl maakt gebruik van software van een derde partij (leverancier) om de content binnen de online leeromgeving digitaal aan de klant beschikbaar te stellen. Iris van Meijl kan niet garanderen dat die software altijd en overal te bereiken is en aanvaard geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de content.
13.17. Iris van Meijl mag de klant verwijderen uit een van de cursussen, programma’s en/of online community indien de klant door het gedrag het programma verstoort en in de toekomst van verdere deelname uitsluiten. Restitutie van betaalde gelden of opheffing van de betalingsverplichting is niet van toepassing.
13.18. De klant is gerechtigd screenshots te maken van de online trainingen, online leeromgeving en/of masterclasses en via social media te delen mits dit gebeurt met vermelding naar het Instagramaccount van Iris van Meijl en in beperkte mate.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN RETREAT, GEBRUIK ACCOMMODATIE EN ANNULEREN RETREAT
14.1. De retreat valt onder het aanbod zoals genoemd in artikel 3.1.
14.2. De betaling van de contractueel overeengekomen prijs van de retreat geschiedt in vooraf vastgestelde termijnen, tenzij anders overeengekomen.
14.3. Iris van Meijl behoudt zich het recht voor om een aanbetaling de klant te factureren alvorens Iris van Meijl definitief een plek tijdens de retreat voor de klant reserveert. Het restantbedrag dient 14 dagen voor aanvang van de retreat te zijn voldaan.
14.4. Op verzoek van de klant kan de retreat tevens vooraf in zijn geheel betaald worden. Er is in dat geval geen sprake van een aanbetaling maar gehele facturatie vooraf.
14.5. De klant is verplicht, in geval van een retreat buiten Nederland, zelf tijdig een geschikte reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten.
14.6. In aanvulling op artikel 14.5 dienen eventuele vluchten van en naar de locatie van de retreat zelf door de klant te worden geboekt.
14.7. Iris van Meijl en/of ingehuurde begeleiders kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel bij activiteiten. Deelname aan de retreat van Iris van Meijl en de bijbehorende activiteiten komen geheel voor risico van de klant.
14.8. Tijdens de retreat kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt. Iris van Meijl kan dit gebruiken voor promotionele doeleinde op onder andere de website of social media. Ook kan dit beeldmateriaal gebruikt worden op websites van partners. De klant die niet zichtbaar wil zijn, dient dit vooraf aan Iris van Meijl kenbaar te maken. Op verzoek zal Iris van Meijl dit beeldmateriaal verwijderen als de betreffende klant duidelijk herkenbaar op de foto te zien is.
14.9. Indien de klant fysieke en/of mentale problemen heeft of deze verwacht te krijgen tijdens de retreat, is de klant verplicht dit voorafgaand aan de retreat aan Iris van Meijl te melden. Wanneer de klant dit niet tijdig meld, behoudt Iris van Meijl het recht de klant het recht op (verdere) deelname aan de retreat te ontzeggen. Eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn, komen voor rekening van de klant.
14.10. Het is de klant niet toegestaan om, zonder toestemming van Iris van Meijl en de andere deelnemers, informatie die de privacy van de deelnemers kan schaden via massamedia (pers) of social media naar buiten te brengen.
14.11. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de accommodatie.
14.12. De klant dient de accommodatie op dezelfde wijze achter te laten als in de staat waarin de accommodatie is aangetroffen.
14.13. De klant dient zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en de door Iris van Meijl opgestelde gedragsregels in de accommodatie.
14.14. Indien de klant de accommodatie niet in dezelfde staat heeft achtergelaten als dat deze is aangetroffen en Iris van Meijl hierdoor extra schoonmaakkosten heeft, komen deze kosten voor rekening van de klant.
14.15. De klant die tijdens de retreat last en/of schade berokkent en/of dreigt te berokkenen aan andere deelnemers, Iris van Meijl zelf, begeleiders en/of de locatie, kan door Iris van Meijl van (voortzetting van) verdere deelname worden uitgesloten. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de klant voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant, indien en voor zover de gevolgen van schade of last hem/haar kunnen worden toegerekend.

Annuleren retreat
14.16. Indien de klant de gereserveerde retreat wenst te annuleren is dit slechts mogelijk wanneer dit meer dan 8 weken voor aanvang van de retreat geschiedt.
14.17. In geval van annulering minder dan 8 weken voor aanvang van de retreat is restitutie van de reeds betaalde (aanbetalings-)factuur niet mogelijk.
14.18. Indien de klant een reeds gereserveerde en/of geboekte retreat annuleert, is de klant slechts de aanbetaling verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
14.19. In geval van annulering aan de kant van Iris van Meijl zal de reissom gebruikt worden voor een volgende retreat (of een gedeeltelijke betaling indien de vervangende retreat een hogere prijs heeft) of kan de klant ervoor kiezen om de gehele reissom gerestitueerd te krijgen.
14.20. Kosten voor vliegtickets, opgenomen vakantiedagen en/of het afsluiten van verzekeringen worden niet door Iris van Meijl vergoed.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN FOTOREPORTAGE BINNEN COACHINGTRAJECT
15.1. Binnen het coachingtraject heeft de klant recht op een fotoreportage. In overleg met Iris van Meijl wordt de fotoreportage ingepland.
15.2. In aanvulling op artikel 15.1 dient de fotoreportage binnen de duur van het coachingtraject te worden ingepland, tenzij anders overeengekomen.
15.3. Indien de fotoreportage wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal Iris van Meijl dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 24 uur voor aanvang van de fotoreportage, aan de klant mededelen. Tevens is Iris van Meijl gerechtigd een vervanger in te schakelen indien dit nodig is voor de juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst.
15.4. De klant krijgt na levering van de beelden een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het persoonlijk gebruik van de foto’s. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt geen toegang tot het bronbestand/de onbewerkte beelden.
15.5. In geval van locatiehuur voor een fotoreportage is de klant verantwoordelijk voor het reserveren daarvan. De daarbij horende extra kosten komen voor rekening van de klant.
15.6. Indien de klant na de fotoreportage versneld de bewerkte beelden/foto’s wil ontvangen, wordt op basis van meerwerk op grond van ‘spoedbewerking’ €75,- in rekening gebracht.
15.7. Iris van Meijl is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Iris van Meijl worden geleverd.
15.8. Indien er door toedoen van de klant en/of derden schade wordt aangebracht aan apparatuur van Iris van Meijl, is de klant gehouden de dagwaarde te vergoeden.
15.9. Afhankelijk van de gemaakte afspraken binnen het coachingtraject, zal Iris van Meijl een selectie maken van de foto’s of wordt dit in samenspraak met de klant gedaan. Onscherpe en mislukte foto’s worden niet aan de klant geleverd. De klant kan geen beroep doen op de foto’s die volgens Iris van Meijl niet geschikt zijn om te tonen. De klant maakt een selectie uit de overgebleven foto’s (met watermerk) en deze zullen door Iris van Meijl worden bewerkt en vervolgens binnen 30 dagen na de selectie door de klant via WeTransfer worden aangeleverd in niet-bewerkbare bestanden.
15.10. Alle gemaakte en geleverde bestanden en foto’s worden voor maximaal 12 maanden door Iris van Meijl bewaard. Na 12 maanden worden de bestanden en foto’s gearchiveerd. Op verzoek van de klant kan tot maximaal 2 jaar terug en tegen een meerprijs van €15,- ex btw per opdracht de bestanden en/of foto’s uit het archief worden opgevraagd.
15.11. De klant is niet gerechtigd het geleverde beeld- en fotomateriaal te bewerken (d.m.v. filters of een ‘crop’)
of te laten bewerken door derden.
15.12. Wanneer de klant foto’s op zijn/haar website of social media wil delen, verzoekt Iris van Meijl haar naam erbij te vermelden. Het is de klant niet toegestaan een andere naam bij de foto’s te vermelden.
15.13. Iris van Meijl is niet verantwoordelijk voor de door de klant gemaakte keuzes voor wat betreft visagie en (hair)-styling.
15.14. Indien de klant een fotoreportage buitenshuis heeft ingepland, is Iris van Meijl afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden zal Iris van Meijl in overleg met de klant besluiten of de fotoreportage door zal gaan, of moet worden verplaatst. Indien de fotoreportage verplaatst dient te worden, zijn hier voor de klant geen kosten aan verbonden.

15.15. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van één correctieronde wijzigingen en/of aanpassingen betreffende de geleverde foto’s aan Iris van Meijl door te geven. De wijzigingen dienen binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan Iris van Meijl.
15.16. In geval van wijzigingen die na 7 dagen worden aangeleverd of wanneer de klant om een extra correctieronde verzoekt, zal door Iris van Meijl meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend.
15.17. Niet-uitgevoerde fotoreportages komen binnen het traject niet voor restitutie in aanmerking. De klant kan gebruik maken van deze optie, als de klant hier geen gebruik van maakt, of geen gebruik van wenst te maken, vindt er geen restitutie ter waarde van de fotoreportage plaats.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
16.1. Als de klant in de opdracht bepalingen en/of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, dan zijn deze bepalingen en/of voorwaarden alleen bindend als Iris van Meijl deze bepalingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.
16.2. Iris van Meijl spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.
16.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de overeenkomst en de werkzaamheden hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid.
16.4. Indien Iris van Meijl in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.
16.5. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worden overgedragen als Iris van Meijl daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
16.6. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16.7. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.
16.8. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Iris van Meijl is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.

versie: september 2023
bedankt!

Ik neem zo snel mogelijk contact me je op